Zending

De Zendingscommissie onderhoudt namens de gemeente de contacten met de verschillende zendingswerkers wereldwijd. De commissie baseert zich hierbij op Mattheüs 28 vers 18 en 19: ‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’

Wij geloven in vergeving in en door de Here Jezus ontvangen van God de Vader en door vervulling met de Heilige Geest. En dat is wat de wereld nodig heeft en waarom wij als gemeente deel willen zijn om deze boodschap te delen in de Naam van de Heer Jezus.

Praktisch komt dat op het volgende neer:
  • Ondersteuning van onze zendingswerkers op financieel gebied
  • Ondersteuning door middel van bemoediging en gebed
  • Jongere en oudere leden van de gemeente stimuleren om er op uit te gaan voor kortere of langere tijd
  • Maandelijks tijdens de samenkomst aandacht besteden aan zending en evangelisatie
  • Activiteiten ontplooien voor zending en evangelisatie
Wij zijn als gemeente betrokken bij:

Deze doelen ondersteunen wij maandelijks. Daarnaast zijn er zendingsprojecten die wij af en toe helpen. Vaak worden deze projecten al via andere wegen ondersteund maar kan er plotseling nood ontstaan of hebben ze om andere redenen een financiële blessing nodig.

In de Newsflash informeren wij gemeenteleden en geïnteresseerden geregeld over de verschillende zendingsprojecten.