Wat betekent Shekinah?

De naam ‘SHEKINAH’ is Hebreeuws. Shekinah is een theologische term, genomen uit de Hebreeuwse woorden SHAKEN en MISHKAM, dat “wonen, verblijven” betekent of “tabernakel”. Het staat voor de glorierijke aanwezigheid van God. Als God in het OT aan zijn volk verschijnt, zowel bij de tabernakel als bij de inwijding van de tempel, gebeurt dat in de vorm van een wolk, die de Shekinah, de heerlijkheid van God wordt genoemd. De naam Shekinah zelf komt overigens niet voor in de Bijbel.

Het volk Israël begon aan haar exodus uit Egypte. “De HERE ging zelf voor hen uit, des daags in een wolkkolom, om hen te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom, om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk.” (Ex.13:21-22)

De heerlijkheid des HEREN rustte op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem zes dagen lang; op de zevende dag riep Hij tot Mozes midden uit de wolk. De verschijning van de heerlijkheid des HEREN was als een verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg veertig dagen en veertig nachten.” (Ex.24:16-18)

Later sprak God weer uit dezelfde wolk, nadat deze was neergedaald op de tabernakel. “Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de tent, en de HERE sprak met Mozes.” (Ex.33:9)

De ‘SHEKINAH’ vertegenwoordigt de eigenlijke aanwezigheid van God, de wolk versluierde Zijn heerlijkheid. Deze wolk leidde Zijn volk Israël, zoals de Heilige Geest vandaag ook Zijn gemeente leidt.

Als Ezechiël het moment beschrijft dat God zich terugtrekt uit de tempel naar de hemel zien we opnieuw de wolk die de heerlijkheid van God vertegenwoordigt (Ez.10:4 ev.)